Odpowiedź NFZ na pytania dotyczące refundacji leków przyczynowych

Informacje dotyczące realizacji programu lekowego B.112 Leczenie chorych na mukowiscydozę w odpowiedzi na pismo Fundacji Mukobohaterowie.

15 kwietnia 2022

Przedstawiamy odpowiedź NFZ na pismo fundacji z dnia 06.04.2022, zawierające pytania dotyczące realizacji programu lekowego (podkreślenie własne).

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo z dnia 6 kwietnia 2022 r., przekazane w związku z obawami środowiska pacjentów o dostępność leczenia w programie lekowym B.112 Leczenie chorych na mukowiscydozę, uprzejmie informuję, że w dniu 7 kwietnia 2022 r. zostało opublikowane zarządzenie nr 43/2022/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe implementujące zmiany wynikające z obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie wykazu leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 18).

Aby leki objęte refundacją od 1 marca 2022 r. były dostępne dla pacjentów kwalifikujących się do leczenia, szpitale powinny uprzednio przeprowadzić postępowania przetargowe w celu zapewnienia ich dostępności. Z informacji posiadanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynika, że proces ten w części ośrodków został już zainicjowany, a część szpitali wskazuje na zbyt niski poziom zabezpieczenia środków finansowych w umowie na ten cel. Dlatego też, podjęliśmy niezbędne działania w celu ustalenia faktycznych potrzeb poszczególnych ośrodków oraz zapewnienia finansowania na poziomie adekwatnym do potrzeb zakwalifikowanych pacjentów.

Mając na uwadze powyższe informuję, że Narodowy Fundusz Zdrowia na bieżąco monitoruje sytuację związaną z zabezpieczeniem dostępu do świadczeń w programie B.112 oraz prowadzi prace mające na celu zwiększenie dostępu do terapii na terenie poszczególnych oddziałów wojewódzkich Funduszu.

Liczymy, że podjęte w tym zakresie działania przyniosą skutek w postaci niezwłocznego rozpoczęcia leczenia pierwszych pacjentów.

Z poważaniem
Bernard Waśko
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Przedstawiamy poniżej pełną odpowiedź na zadane pytania.


Kliknij na miniaturę, aby otworzyć w nowej karcie