Uwaga! Istotne zmiany dla pacjentów z mukowiscydozą dot. wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Od 1 stycznia 2023 roku nastąpią zmiany w częstotliwości wymiany i limitach kwotowych dla sprzętu przeznaczonego dla chorych na mukowiscydozę.

29 października 2022

W dniu 28 października 2022 roku Ministerstwo Zdrowia upubliczniło rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Zostało ono skierowało do ogłoszenia. Wcześniej projekt aktu normatywnego był poddany konsultacjom publicznym, w ramach których przekazaliśmy swoje uwagi. W skierowanym piśmie podnieśliśmy kilka kwestii.

Jedną z uwag było to, że z urządzeń typu PEP (z ang. PEP – positive expiratory pressure) korzystają dzieci poniżej 4 roku życia (obecnie brak refundacji na tę kategorię produktów dla tej grupy wiekowej). To się zmieni z czego się bardzo cieszymy. Ministerstwo w uzasadnieniu do zmian wskazało, że dla urządzeń do drenażu, wytwarzających podwyższone lub zmienne ciśnienie wydechowe:

(...) zostało zniesione kryterium wieku – resort przychylił się do argumentacji, że są na rynku dostępne wyroby dla pacjentów poniżej 4 roku życia, mieszczące się w tej kategorii.

Poniższa tabela pokazuje zmiany istotne dla pacjentów chorych na mukowiscydozę.


Wyroby medyczne - tabela zmian od 2023 roku


Podsumowując, rozporządzenie przewiduje następujące zmiany dla pacjentów z mukowiscydozą:

  • zmniejszenie limitu refundacji nebulizatora (generator aerozolu) - z dotychczasowych 150 złotych do 100 złotych
  • zwiększenie częstotliwości wymiany nebulizatora (generator aerozolu) - z dotychczasowego raz na 6 miesięcy na raz na 1 miesiąc
  • zmniejszenie limitu refundacji dla inhalatora pneumatycznego - z dotychczasowych 800 złotych na 400 złotych
  • zwiększenie częstotliwości wymiany inhalatora pneumatycznego i inhalatora membranowego - z dotychczasowego raz na 4 lata na raz na 1 rok
  • zwiększenie limitu refundacji dla urządzeń do drenażu, wytwarzających podwyższone lub zmienne ciśnienie wydechowe - z dotychczasowych 200 złotych na 450 złotych
  • zwiększenie częstotliwości wymiany urządzeń do drenażu, wytwarzających podwyższone lub zmienne ciśnienie wydechowe - z dotychczasowego raz na 2 lata na raz na 1 rok
  • usunięcie limitu wieku dla urządzeń do drenażu, wytwarzających podwyższone lub zmienne ciśnienie wydechowe - z dotychczasowego ograniczenia „chorzy na mukowiscydozę powyżej 4. roku życia”

Należy pochwalić zwiększenie częstotliwości wymiany części z wyżej wymienionych wyrobów medycznych, w szczególności nebulizatorów. To dobra zmiana, uwzględniająca specyfikę choroby jaką jest mukowiscydoza. Najnowsze standardy medyczne stanowią, że nebulizator to sprzęt, który powinien być wymieniany regularnie (ze względów higienicznych i degradację funkcjonalności), a część producentów zaleca jego wymianę nawet co 1 miesiąc. Co więcej, chorzy nierzadko korzystają z kilku nebulizatorów jednocześnie, w celu umożliwienia podania różnych rodzajów leków. Z pewnością ta zmiana przyczyni się do polepszenia zdrowia części chorych na mukowiscydozę.

Chcemy jednak także przypomnieć o znaczącej grupie osób korzystających z uprawnień do wyrobów medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania (na podstawie „zaświadczenia za życiem” czy też orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności). Dla tych pacjentów mają znaczenie przede wszystkim limity kwotowe, a te w dwóch pozycjach uległy zmniejszeniu.


Wyroby medyczne bez okresów użytkowania - tabela zmian od 2023 roku


Warto w tym miejscu wspomnieć o tym, że inhalatory oferowane dla chorych muszą spełniać restrykcyjne wymagania (jak możliwość podania odpowiedniej wielkości cząstek aerozolu) ale i posiadać sprawne mechanizmy, pozwalające na ich ciągłą pracę przez wiele miesięcy. Istnieje obawa, że zmniejszenie limitów kwotowych dla tego rodzaju sprzętu aż o 50% może spowodować korzystanie przez chorych z gorszej jakości wyrobów medycznych. Otwartą kwestią pozostaje to w jaki sposób na budżet płatnika publicznego przełożyłoby się potencjalne częstsze kupowanie przez chorych tańszego sprzętu (w domyśle bardziej awaryjnego - nie przeznaczonego do nienormatywnego użytkowania).

W ramach projektowanej nowelizacji bez zmian pozostaje kwota refundacji dla inhalatora membranowego (800 złotych) i kwoty refundacji głowicy do niego (150 złotych) oraz częstotliwości jej wymiany (co 6 miesięcy). Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2023 roku.


Data ostatniej aktualizacji: 30 października 2022