Regulamin Darowizn

I. Pojęcia ogólne

 • Regulamin – niniejszy regulamin
 • Serwis – serwis internetowy "mukobohaterowie.org", działający pod adresem https://mukobohaterowie.org
 • Fundacja – "Fundacja Mukobohaterowie" z siedzibą w Gdańsku (80-753), ul. Mariana Seredyńskiego 18/3, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, pod numerem KRS 0000925833, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się nadanym jej numerem NIP 5833437752 oraz numerem REGON 520137222.
 • Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Fundację.
 • Darczyńca – Usługobiorca przekazujący świadczenie pieniężne w formie darowizny na rzecz Fundacji.

II. Postanowienia ogólne

 • Regulamin, określa sposób korzystania z usługi przekazywania darowizn przez Darczyńców. Celem usługi jest zbiórka środków pieniężnych na cele statutowe Fundacji.

III. Zasady przekazywania darowizn

 • Serwis udostępnia usługę płatności elektronicznych. Dostępne formy płatności to:
  • Płatności on-line
  • Płatności mobilne BLIK
 • Logo Tpay
 • Podmiotem świadczącym obsługę płatności on-line drogą elektroniczną jest Krajowy Integrator Płatności S.A.
 • W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Darczyńcę kartą płatniczą Fundacja dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Darczyńcy.

IV. Dane osobowe

 • Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przekazania darowizny.
 • Dane osobowe Darczyńców są obsługiwane w ramach usługi Newslettera i przechowywane zgodnie z „Polityką Prywatności”, stanowiącą integralną część „Regulaminu Serwisu”.